Nederbörd i Bjurerud vid Samstorpstjärn

Väder berör oss alla!

I vattenrådet följer vi väder och vattenläget i området från flera olika håll. Dels bor vi i olika delar av området och kan på våra möten får en bild av läget i vattenområdets sjöar och vattendrag. Vi får också en lokal uppdatering av nederbörden tack vara Ingvar, som sedan 1982 har mätt regnmängder vid Samstorpstjärn, väster om Gapern. Här är hans rapport från senaste månaderna och senaste åren:

Senaste månaderna:

 • September 41 mm
 • Oktober 61 mm
 • November 33 mm
 • December 54 mm

Senaste åren:

2018: 567 mm

2019: 943 mm

2020: 638 mm

2021: 637 mm

2022: 526 mm

Observera skillnaden mellan år 2018 och 2019, med nära dubbelt så mycket nederbörd under 2019 jämfört med 2018. Året 2018 var ovanligt torrt i stora delar av Sverige, även i Alstersälvens vattenområde. 2019 kom det väldigt mycket regn i slutet på året. Karlstad har ett snitt på runt 650 mm per år.

Nederbördsmätare

Regnmätaren, med Samstorpstjärn i bakgrunden.

Nederbördsmätare

Tack för du delar Ingvar!

Rapport från Vattenrådens dag i Molkom

Den 27 oktober hade vi nöjet att arrangera Vattenrådens dag i Värmland. Under dagen berörde vi många spännande diskussionspunkter, blandade frågeställningar och åsikter. Mycket att spinna vidare på, inte minst uppföljning av Brians föreläsning om sjön Alstern och hans rekommendationer för framtiden.

vattenråden dag

Brian Huser presenterar under vattenrådens dag i Molkom 2022

Vattenrådens dag på Nyeds hembygdsgård, med sjön Borssjön i bakgrunden.

Punkter från dagen

Presentation om Alstersälvens avrinningsområde: Presentation Alstersälvens avrinningsområde

Visning av filmen: https://www.youtube.com/watch?v=qPwBZvczFes 

Mer om vattnet i Alstersälvens avrinningsområde hittar du här: http://alstersalven.se/alstersalven/

Presentation om projektet Alstern fri från övergödning

Presentation av Brian Huser: Rekommendationer för minskad näringsämnesbelastning och förbättrad vattenkvalitet i Alstern, Brian Huser 2022

Rapporten från Brian Huser om Alstern: Projektrapport Alstern

Brian Huser och Erik Österberg under undersökningar i Alstern under LOVA-projektet Alstern fri från övergödning.

Frågor och svar från Brian om övergödning

 • Kan man skapa syresättning för att minska interngöding?
  • Beror på mineralbalansen i sjön. Viktigt med tillräckligt med järn, annars ger syresättningen ingen bra effekt.
 • Kan man röja vass för bättre vattenkvalitet?
  • Ingen tydlig lösning eller svar kom fram på mötet. Forskning pågår.
  • Vass viktigt för sjöns system, bättre alger, stabiliserar sedimentet. Om vass skörad är det viktigt att det sker vid rätt tid och hanteras på ett bra sett, annars kan de ge motsatt effekt. Skötselplan för vassen är bra att ta fram.
 • Är resultaten för Alstern som du förväntat dig Brian?
  • Trodde det skulle vara mer internbelastning. Att det inte var någon is på sjön en vinter kanske påverkade resultaten det året?
 • Har du liknande projekt som liknar Alstern?
  • Ja, fast alla sjöar är olika såklart. Just nu projekt i Dalarna, två sjöar runt Gagnef.
 • Vem gör vad för att gå vidare?
  • Sandra från LOVA lyfter att söka för åtgärdssamordnare – arbeta med markägare lokalt för att minska läckaget. Utgå från vad lantbrukarna själva vill. Hjälpa i myndighetskontakter. Sandra rekommenderar att vi söker för det. Rekommenderar också för Södra Hyn. 7 november ska vattenrådssamordnare få mer information.
 • Kalkning av vattendragen är väldigt effektivt, men vad händer kopplingen sjö kalkningen och sjö fällning?
  • Att behandla en sjö med kalcium passar inte pågrund av pH nivå. Kan man anänvad kalken på sjön Alstern? Skulle kräva mer kalcium än aluminium och behöver pH 8 eller högre.
 • Klimatpåverkan på Alstern?
  • Oväder kommer hända oftare, men kan inte anpassa t.ex en damm för stora skyfall. Sjön kommer skikas fortare. Ingen is. Utan is så blir bättre på sommaren. Brian skulle gissa att klimatpåverkan gör det sämre.
  • Övergödning kan öka utsläpp av växthusgaser, så är en klimatåtgärd att förbättra sjöar som Alstern.

Diskussionsfrågor

Vattenrådens roll som remissinstans?

 • Viktigt med bred representation i vattenråden. Rekrytera in många olika intressenter är en viktig del för att få in många tankar till råden som remissinstans
 • Syfte är lokal kunskap och förankring till vattenmyndigheten
 • Bra att i vissa frågor göra gemensamma remissvar, t.ex gå samman från vattenråd i Dalsland och Värmland
 • Vissa remisser från myndigheter som vattenmyndigheterna är väldigt omfattande och svåra att hantera. Viktigt att man förstår vad det är för beslut som fattas.
 • Vissa remisser kommer på sommaren och har ofta kort svarstid.
 • Agenda 2030 gäller fortfarande – Gå samman och fråga ”Hur når vi Agenda 2030?” Kan vi skapa gemensamt tryck från vattenråd?
 • Gå via media, insändare, synas?
 • Kan vi samverka nationellt med andra vattenråd? Gå samman?

Hur kan vattenrådens arbete finansernas?

 • Samverkansbidrag från vattenmyndigheten i västerhavet till vattenråden dras in som det ser ut nu.
 • Norsälven tar 1 kr/invånare per avrinningsområde som medlemsavgift från kommunerna, även Klarälven. Kanske kan vara en stabilare och kanske långsiktigare finansiering?
 • LOVA-bidrag och andra bidrag kan vi hitta till specifika projekt, men hur gör vi med det löpande arbetet eller medfinansiering till projekt?
 • Den lokala förankringen är så viktig, särskilt inom vattenfrågor där ansvarsfördelning är fördelad på många aktörer och markägare
 • Ett alternativ är att gå samman med vattenvårdsförbund där det finns? Dalslands kanal/Upperudsälven är ett sådant exempel. Vänern och Gullspångsälven är andra exempel.
 • Vattenråden i grunden ideell förening och därav inget momsavdrag
 • Åtgärdssamordnare för övergödning kan finansernas av LOVA-bidrag och ett bra och beprövat arbetssätt för lokal förankring och stöd mellan markägare och myndigheter. Tyvärr är åtgärdssamordnare idag finansierade med LOVA-bidrag särskilt inriktat på övergödning. Övergödningsproblematiken finns i delar av Värmland och Dalsland, men inte hela.

Hur når vi ut till allmänheten? Hur når vi också yngre deltagare?

 • Alsterälvens dag var lyckad – en fortsättning?
 • Samarbete med skolor? Sportfiskarna har likande dag. Gå samman? LOVA-kanske kan vara med? En dag per skola i avrinningsområdet? Naturskolan?
 • Samverka med andra liknande organisationer?
 • ”En liten bok om vatten” – tips på bok
 • TV? Reklam? Media?
 • Universiteten! Biologi. Uppsats? Projektarbeten? Informera om oss där? Många studenter som letar vad de kan skriva uppsatser om.
 • T.ex Södra Hyn projektet som uppsats? (Klarälven)
 • Karlstads universitet? GIS utbildning? Kommunikation? Studentföreningen Mink?
 • Bra att barn får komma ut och se livet i vatten redan vid grundskolan.
 • Aktivitetsdagar? Fiskevård? Göra en risvase? Få vara med och bidra.
 • Friluftsfrämjandet? Och andra organisationer?
 • Via fiskevårdsområdesföreningar?
 • Viktigt att visa att man inte behöver ha förkunskaper – nyfikenheten
 • Vatten engagerar, särskilt om man själv får vara med och se livet i vattnet eller som det handlar om sin lokala sjö/vattendrag
 • Göra en naturstig? Skyltar?
 • Med mera, men mera, nu kör vi!

Tack!

Tack till länsstyrelsen i Värmland som bistått med finansiering av lokal och mat för dagen.

Tack alla som deltog under dagen för en givande dag!

Redovisning – Alstern fri från övergödning

Vad har vi lärt oss av projektet?

Även om tillförsel av näringsämnen till Alstern har minskat något under de senaste decennierna, når vattenkvaliteten fortfarande inte god status. Sjön lider fortfarande av bland annat låga syrgashalter och algblomningar som är kopplat till övergödning. För att förbättra vattenkvaliteten och nå minst god status enligt vattendirektivet måste tillförsel av näringsämnen till Alstern minskas.

Ett noggrant övervakningsprojekt med avseende på Alsterns vattenkvalitet och näringsbalans inleddes år 2020. Projektet syftade till att undersöka mängden näringsämnen som rinner till Alstern (externbelastning) samt mängden näringsämnen som läcker från sedimentet (internbelastning). Detta för att reda ut vilka källor som bidrar till övergödningen. Projektet var ett samarbete mellan Alsterälvens vattenråd, Karlstads kommun, markägare/lokalt boende personer, SLU, och några miljökonsulter. Vattenflöden och näringsämnen mättes i tre inlopp (Alsterälven, Nybackadiket, och Skålbäcken) samt utloppet under provtagningsperioden (2020-2021, Figur I A).

Vill du höra mer om resultaten?

Välkommen till redovisning av projektet av Brian Huser, SLU och Sjörestaurering Sverige AB
Torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 13-15
Plats: Nyeds Hembygdsgård
Presentationen hålls som en del av vattenrådens dag i Värmland.

Flödesmätning i Alstersälven

Flödesmätning i Alstersälven

Fosforkällors bidrag till övergödning i sjöar. Från projektrapporten av Brian Huser, 2022.

Nu får du tillgång till slutrapporten för projektet:

I slutrapporten redovisas resultat av mätningar och modellering, samt förslag på åtgärder och fortsatt arbetet med sjön: Projektrapport_Alstern_slutversion

Vattenrådet tackar alla som deltagit i projektet och hoppas på fortsatt arbete från många olika håll för att nå målet: Sjön Alstern fri från övergödning!

Tidigare nyheter om projektet: Resultat av mätningar 2020

Logotyp LOVA-bidrag

Projektet har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Film: Det glimmande vattnets resa

Det glimmande vattnets resa
– en film om Alstersälvens vattenområde

Följ med på det glimmande vattnets resa – en film om Alstersälvens vattenområde. Filmen finns nu att se här Det glimmande vattnets resa – YouTube

Filmen är producerad av Alstersälvens vattenråd, i samarbete med Karlstads kommun och Helifilm. Projektet har medfinansierats av Havs- och Vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Filmpremiär! Det glimmande vattnets rike – En film om Alstersälvens vattenområde

Ta gärna med släkt och vänner och upptäck en ny sida av vattendragen från Horssjön, Böckelnsjöarna och Mangen i norr, hela vägen ner till utloppet i Vänern vid Alsters Herrgård.

Premiär på Naturum Värmland i Mariebergsskogen, Karlstad

Måndag 18 oktober kl 13.00, därefter rullas kortfilmen på Naturum till och med söndag 23 oktober

Samma vecka kan du på Naturum Värmland också se vår fotoutställning, testa vattenexperiment för barn och lyssna till spännande föredrag. Mer av programmet på Naturum kan du hitta här på karlstad.se/globalakarlstad

Molkomspremiär i Molkoms Folkhögskolas Filmsal

Måndag 25 oktober kl 18.00, 18.20 och kl. 18.40

För att få gott om plats i filmsalen visar vi filmen vid tre tillfällen.

Filmen är cirka 7 min lång och producerad av Helifilm. Projektet och manus har skapats av Alstersälvens vattenråd i samarbete med Karlstads kommun och Helifilm. Projektet har medfinansierats av Havs- och Vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Extra tack till alla statister och markägare som deltagit!

bild från filmen

Nu kan du se vår fotoutställning!

Det glimmande vattnets rike är en utställning med bilder från fototävlingen vi arrangerande under sommaren 2020. Tusen tack till alla fantastiska fotografer för att ni delar era vackra bilder från vattenområdet, en fröjd att se! Också tack till Naturum som hjälp oss med utformningen av utställningen, samt till vattenmyndigheten i Västerhavet som hjälp oss med finansiering.

Varmt välkomna in i det glimmande vattnets rike!

Plats: Naturum Värmland, Mariebergsskogen Karlstad