En resa från storvänern

Långt tillbaka i tiden, för runt 11000 år sedan, låg det som idag är Alstersälvens avrinningsområde till stor under storvänern yta. Genom landhöjningen kom mer och mer land att ligga ovanför strandlinjen. Människorna bosatte sig troligen vid dåvarande strandlinje, eftersom fisket tillsammans med jakt och samlande var de viktigaste sätten att skaffa mat. När marken höjts lämnas en pärlband av sjöar i det flackare södra delen av avrinningsområdet. Människan har funnits i området länge. Det finns flertalet gravrösen längs med Gaperns stränder från bronsåldern.

Som ni kan se på bilderna nedan låg norra delarna av vattenområdet, norr om Acksjön och Mången, ovanför högsta kustlinjen. Det är i anslutning till dessa områden vi hittar de största höjdskillnaderna, och därav framöver stort antal hyttor, hammare och bruk. Tips! Om du vandrar Acksjöleden kan du se skyltar som visar var högsta kustlinjen gick.

11000 år sedan

10000 år sedan

9000 år sedan

8000 år sedan

 

7000 år sedan

500 år sedan

Bronsåldersmänniskan påverkade landskapet i allt större utsträckning. Även om fiske, jakt och växtsamlande fortfarande var viktiga näringskällor började jordbruket sitt intåg i traktens landskap. Ännu var åkrarna med primitiva sädesslag små, men boskapsskötseln var omfattande och djuren började med hjälp av människan att omvandla landskapet.

Vattnet som kraftkälla

Under 1600-talet anlades flera hyttor och bruk. Nyeds socken kring Molkom var med sina tio järnbruk och tre hyttor en av de brukstätaste socknarna i landet. Bruken anlades längs vattendragen. Vid Alstersälven fanns exempelvis bruk vid Forsnäs, Alstrum, Gunnerud och Alster. Kraften i det fallande, forsande vattnet, har utnyttjats av människan för att driva kvarnar, hammare och sågar. På flera ställen längst vattnets väg har det legat så kallade stångjärnshammare. Hamrarna drevs av vattnet och förädlade järn som sedan exporterades till England och övriga Europa. Vid Forsnäs, utloppet från Gapern, finns en såg kvar som sköts av Alster sockens hembygdsförening. Ett annat tidigare bruk är Norums bruk. Vattenrådet tog fram en publikation om Norums bruk, där du kan lära dig mer om historian och om hur Carl von Linné beskrev sitt besök i området.

Illustration: Tore Andersson

Dammarna som anlades från runt 1600-talet var otroligt viktiga för området produktion och utveckling. Samtidigt skapade dammarna i flera fall vandringshinder för vattenlevande djur som förändrade de ekologiska förutsättningarna. Vandringshinder är hinder som stänger olika djurarter ute från livs-, lek- och uppväxtområden. Idag, cirka 400 år senare, öppnas vissa vandringsvägar upp. Exempelvis skapas en vandringsväg mellan Molkomssjön och Borssjön i samband med byggande av ett nytt vattenkraft. Det finns också en nedströms passage för ål vid Alster.

Länkar
Källor

Karlstads kommuns Naturvård- och friluftsplan

SGU kartvisare