Återkoppling efter årsmötet

Hej!

Tack alla deltagare på årsmötet och fältbesöken!

Extra tack till vår guide Jan Bengtsson!

Så inspirerande att se lyckade projekt med lokal förankring och med ett tydligt fokus på långsiktighet.

Jan Bengtsson visar våtmarken vid Laddråga

Jan Bengtsson visar våtmarken de nyskapat på sin tomt vid Laddråga. Våtmarken bidrar både med ökad biologisk mångfald, upptag av näringsämnen och rekreationsvärden. ”Barnbarnen åker skridskor om vintrarna”, berättar Jan.

Jan Bengtsson berättar om arbetet med att återskapa hedmark vid Laddråga

Jan berättar om det långsiktiga arbetet med att återskapa hedmark vid Laddråga. ”När blommor återvänder som inte visat sig på flera decennier blir vi rörda av glädje”.

Åhörare vid guidningen

Åhörare lyssnar intresserat under guidningen och Jan får många intresserade frågor.

Jan Bengtsson som guidar vid Östanåsån

Därefter besöker vi Östanåsån och de vandringleder som finns längs ån. Jan visar en graf på att antalet mossarter är hög i närområdet till bäckar.

Östanåsån

Under flottningen flyttades mycket sten ut från vattenfårorna för att minska mängden timmer som fastnade. Östanåsån har flottledsrestaurerats vilket innebär att stenar har flyttats tillbaka in i vattenfåran. Projektet finansierades av Leader (EU) bidrag och projektledes av byalaget i samverkan med Karlstads kommun.

Fältbesök östanåsån

Därutöver är skogen längs Östanåsån skyddad av biotopskydd, som är ett evigt skydd för all framtid. Biotopskydd tecknas av Skogsstyrelsen. Inom skogsområdet låter de skogen falla och död ved vara kvar. Det blå och det gröna hör samman, och träd och löv som faller ner i ån blir mat och gömställen.

Fältbesökt Östanåsån

”Vad ser ni?” frågar Jan Bengtsson och berättar om skogen längs Östanåsån. Skogen är blandad både med avseende på arter och ålder på träd. Här sker en naturlig konkurrens mellan träden, ”kampen om ljuset”.

Äldre affisch från Skogsvårdsstyrelsen

Äldre affisch från Skogsvårdsstyrelsen

Äldre affisch från Skogsvårdsstyrelsen visar på mångfalden i vad man kan göra för mångfalden i skogen. ”Alltid blir någon glad”.

 

Deltagarna på årsmötet hälsar vid våtmarken i Laddråga

Deltagarna under dagen!

Protokoll från årsmötet: Protokoll årsmöte 2022

Mer information om årsmöte och handlingarna: Årsmöte – våtmark och restaurering

 

Inspirerade och redo för kommande projekt säger vi – Nu kör vi! Häng på!

/Alstersälvens vattenråd