Återkoppling årsmöte 2024 – 10 år som vattenråd 🎉

Återkoppling årsmöte 2024 – 10 år som vattenråd 🎉

Nu är årets årsmöte avklarat där också vattenrådets 10års jubileum firades med goda bullar!

Tack till alla deltagare och extra tack till Stefan och Thomas på Molkoms bruk som tog emot oss på besök!

Vi var 11 personer som deltog i år. Dagen började med lunch på trevliga Annso-grillen i Molkom som passande nog låg precis bredvid Molkoms bruk och fisktrappa som besöktes efter lunch. Där fick vi en guidad tur av Stefan och Thomas Eriksson som äger anläggning och har gjort åtgärderna. Vädret var med oss och vi fick en jättehärlig rundtur där vi fick se alla delar av dammen, kraftverket och fiskvägarna. Det återstår fortfarande lite jobb, som att se till att det kommer vatten i ålyngelvägen, men anläggningen är igång. 

Inloppet till anläggningen och Molkoms älv som går mellan Borssjön och Molkomsjön

Vattenrådet visas runt av Stefan

Dammen och guiden

Fisktrappan där förhoppningsvis många glada fiskar kommer att passera 🐟🐡

Fisktrappan med strömmande vatten och möjlighet till vila

Guiderna Stefan och Thomas samt ordförande Peter och kassör Ulf

Ålyngelväg 🐍

Turbinen

 

Efter rundturen hölls själva årsmötet i Nyeds hembygdsgård. Här hittar ni protokollet för det Protokoll årsmöte 2024 (1)

Övriga handlingar hittar ni här:

 

Årsmöte – Molkoms bruk och Molkomsälven

Tack för 10 bra år och mot ett nytt fantastiskt vattenår!

//Alstersälvens vattenråd

Årsmöte – Molkoms bruk och Molkomsälven

Välkommen på årsmöte 22 maj 2024

Förra årsmötet blickade vi utanför vårt avrinningsområde när vi besökte Jan Bengtssons våtmark i Östanås. I år är vi tillbaka i vårt avrinningsområde igen, planen är att besöka Molkoms bruk och Molkomsälven för att se den nya turbinen och fisktrappan samt restaurering kring Molkomsälven.  

Tider och upplägg:

Kl. 12.00 Vi möts vid Annsogrillen i Molkom för lunch (Kyrkvägen 3, 655 60 Molkom)

ca. 13.00 Besök Molkoms bruk samt fisktrappa

14.30 Årsmöte

Anmälan:

Skicka din anmälan senast 14 maj till ida-lis.rundin@karlstad.se och ange eventuell specialkost.  

 

Lånad av Molkomssjöns fiskeområdesförening

Handlingar till årsmötet

Nedan finns förslag till handlingar från styrelsen till årsmötet:

Dagordning årsmöte 2024

Aktivitetsplan o budget 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Valberedningens förslag för Alsterälvens vattenråd 2024

Bokslut 2024

Varmt välkommen både till dig som är nyfiken på vattenrådet och till dig som deltagit tidigare!

/Styrelsen i Alstersälvens vattenråd

TÖMMA, TVÄTTA, TORKA

TÖMMA, TVÄTTA, TORKA

töm, tvätta, torka för att undvika spridning av invasiva arter

Tips på hur du minskar spridningen av främmande arter i våra vatten

 

Igår var vi på Länsstyrelsen i Värmland och fick lära oss om invasiva arter och Skarv.

Invasiva arter

Erika Karlsson berättade om invasiva arter för oss. Vi har i dagsläget 5 olika invasiva arter i våra värmländska vatten; signalkräfta, smal och vanlig vattenpest, ullhandskrabba samt sjögull. De finns inte i alla vatten men de har alla möjlighet att spridas om vi inte är vaksamma! Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska spridningen av främmande arter genom att tömma, tvätta och torka den utrustning som flyttas mellan sjöar och vattendrag! Skylten med information om töm, tvätta och torka kommer att sättas upp vid några av våra sjöar, men om ni ser behov på fler ställen så säg till så fixar vi fler skyltar!

Läs mer om hur du undviker att sprida invasiva arter här: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/djur/invasiva-frammande-arter.html 

Skarv

Vi fick även information av Dan Magnsbo om skarv under mötet. Vi fick lära oss att vi har två olika sorters skarv i Vänern, Atlantstorskarven och Mellanskarven . Atlanstorskarven kan ses under vintern men tillbringar den mesta tiden vid havet och Mellanskarven som är den som häckar i våra områden. Skarven flyger upp till 6 mil för att fiska, så många av våra sjöar kan få besök även om de inte häckar på platsen. Mellanskarven bygger risbon i träd på små öar. Deras avföring är starkt frätande vilket gör att träden dör. Efter några år går det inte längre att bygga bon i träden, då har de bon på marken några år innan de flyttar till en ny ö. För oss kan dessa öar se spöklika ut men det leder till en förnyelseprocess där örter och blommor tar över ön, när den inte längre skuggas av träd. Öarna blir bra ställen för pollinatörer och andra fåglar flyttar dit som föredrar kala fågelskär.

Att vi ser fler skarvar vid våra mindre sjöar nu kan bero på att havsörnen kommit tillbaka! Havsörnen äter Skarvungar vilket gör att skarven söker sig till nya platser när ett havsörnsbo byggts i närheten av deras häckningsplats. Skarven kan anses besvärande men den har en viktig funktion i vår skärgård. I diskussioner kan skarven framhävas som invasiv men både Havs och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket anser att den är en naturlig art i Sverige. Det pågår just nu ett arbete för att ta fram en förvaltningsplan för hur vi ska hantera skarven och denna planeras att vara klar till hösten 2024.

Ta del av vattenrådets truminventering!

Vattenrådet har under en längre tid inventerat vägtrummor för att kartlägga vilka trummor som utgör vandringshinder för vattenlevande djur. Praktikanterna Laila Arnesson och Lisa Schyllert hjälpte vattenrådet med sammanställningen.

Exempel på en vägtrumma som är placerad för högt och därav blir ett vandringshinder.

Truminventering_sammanställd 2023

Trumminventering Alserälvens avrinningsområde Excel förklaring

Truminventering_karta Horssjön-Skjutfält

Truminventering_karta Molkomssjön_Gapern

Truminventering_karta Alstern upd. 2023

Truminventering_karta Acksjön-Mången- Böckeln upd. 2023-04-27

20230413 Fältbesök Råbäcken Alsterälvens vattenråd

Bilder – Fältbesök Acksjön

Du hittar även allt material från inventeringarna i vårt dokumentarkiv: http://alstersalven.se/dokument/ 

Det finns medel att söka för att förbättra vägtrummor för att skydda naturvärden, exempelvis NOKÅS bidrag från Skogsstyrelsen. Här kan du läsa mer om NOKÅS: https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/nokas/

Tillsammans för levande vatten!

MVH

Alstersälvens vattenråd

Återkoppling efter årsmötet

Hej!

Tack alla deltagare på årsmötet och fältbesöken!

Extra tack till vår guide Jan Bengtsson!

Så inspirerande att se lyckade projekt med lokal förankring och med ett tydligt fokus på långsiktighet.

Jan Bengtsson visar våtmarken vid Laddråga

Jan Bengtsson visar våtmarken de nyskapat på sin tomt vid Laddråga. Våtmarken bidrar både med ökad biologisk mångfald, upptag av näringsämnen och rekreationsvärden. ”Barnbarnen åker skridskor om vintrarna”, berättar Jan.

Jan Bengtsson berättar om arbetet med att återskapa hedmark vid Laddråga

Jan berättar om det långsiktiga arbetet med att återskapa hedmark vid Laddråga. ”När blommor återvänder som inte visat sig på flera decennier blir vi rörda av glädje”.

Åhörare vid guidningen

Åhörare lyssnar intresserat under guidningen och Jan får många intresserade frågor.

Jan Bengtsson som guidar vid Östanåsån

Därefter besöker vi Östanåsån och de vandringleder som finns längs ån. Jan visar en graf på att antalet mossarter är hög i närområdet till bäckar.

Östanåsån

Under flottningen flyttades mycket sten ut från vattenfårorna för att minska mängden timmer som fastnade. Östanåsån har flottledsrestaurerats vilket innebär att stenar har flyttats tillbaka in i vattenfåran. Projektet finansierades av Leader (EU) bidrag och projektledes av byalaget i samverkan med Karlstads kommun.

Fältbesök östanåsån

Därutöver är skogen längs Östanåsån skyddad av biotopskydd, som är ett evigt skydd för all framtid. Biotopskydd tecknas av Skogsstyrelsen. Inom skogsområdet låter de skogen falla och död ved vara kvar. Det blå och det gröna hör samman, och träd och löv som faller ner i ån blir mat och gömställen.

Fältbesökt Östanåsån

”Vad ser ni?” frågar Jan Bengtsson och berättar om skogen längs Östanåsån. Skogen är blandad både med avseende på arter och ålder på träd. Här sker en naturlig konkurrens mellan träden, ”kampen om ljuset”.

Äldre affisch från Skogsvårdsstyrelsen

Äldre affisch från Skogsvårdsstyrelsen

Äldre affisch från Skogsvårdsstyrelsen visar på mångfalden i vad man kan göra för mångfalden i skogen. ”Alltid blir någon glad”.

 

Deltagarna på årsmötet hälsar vid våtmarken i Laddråga

Deltagarna under dagen!

Protokoll från årsmötet: Protokoll årsmöte 2022

Mer information om årsmöte och handlingarna: Årsmöte – våtmark och restaurering

 

Inspirerade och redo för kommande projekt säger vi – Nu kör vi! Häng på!

/Alstersälvens vattenråd

Årsmöte – våtmark och restaureringen i Östanåsån

Välkommen på årsmöte tisdagen den 16 maj

Planen för årets årsmöte är att besöka ett område strax utanför Alstersälvens avrinningsområde och lära oss om våtmarker, restaurering och kantzoner. Vi besöker Östanås i Tjärnälvens avrinningsområde med Örten sjöarna som mynnar till Klarälven. Planen är att besöka Jan Bengtssons våtmark utanför Östanås, vi äter sen lunch och håller årsmöte. Därefter vandrar vi längs Östanåsån och får lära oss om arbetet med restaureringen av Östanåsån och skydd av lövskog längs ån.

Tider och upplägg

Kl. 10.45 Möts vi upp på parkeringen till Älvsbacka kyrka för att samlas i färre bilar
Kl. 11 Vi besöker Jan Bengtssons våtmark och får lära oss om processen från idé till att anlägga och sköta en egen våtmark. Adress: Östanås 403
Kl. 12 Lunch (därav viktigt att anmäla er i tid och ange eventuell specialkost)
Kl. 13-14.30 Årsmöte i ladan i närområdet
Kl. 14.30-15.30 Utflykt längs Östanåsån där vi lär oss om skogsvård, historik och vattenvård i området.

Anmälan:

Skicka din anmälan senast 2 maj till sofia.hallerback@karlstad.se och ange eventuell specialkost.  

Bild från restaurering i Östanåsån och från våtmark vid Laddråga.

Bild från restaurering i Östanåsån (foto: Peter Nilsson) och från våtmark vid Laddråga (Foto: Jan Bengtsson).

Handlingar till årsmötet

Nedan finns förslag på handlingar från styrelsen till årsmötet:

Dagordning årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Aktivitetsplan o budget 2023

Kommunal medlemsavgift 2023 förslag

2022 Revisionsberättelse Alstersälvens vattenråd

Varmt välkommen både till dig som är nyfiken på vattenrådet och till dig som deltagit tidigare!

/Styrelsen i Alstersälvens vattenråd