Redovisning – Alstern fri från övergödning

Vad har vi lärt oss av projektet?

Även om tillförsel av näringsämnen till Alstern har minskat något under de senaste decennierna, når vattenkvaliteten fortfarande inte god status. Sjön lider fortfarande av bland annat låga syrgashalter och algblomningar som är kopplat till övergödning. För att förbättra vattenkvaliteten och nå minst god status enligt vattendirektivet måste tillförsel av näringsämnen till Alstern minskas.

Ett noggrant övervakningsprojekt med avseende på Alsterns vattenkvalitet och näringsbalans inleddes år 2020. Projektet syftade till att undersöka mängden näringsämnen som rinner till Alstern (externbelastning) samt mängden näringsämnen som läcker från sedimentet (internbelastning). Detta för att reda ut vilka källor som bidrar till övergödningen. Projektet var ett samarbete mellan Alsterälvens vattenråd, Karlstads kommun, markägare/lokalt boende personer, SLU, och några miljökonsulter. Vattenflöden och näringsämnen mättes i tre inlopp (Alsterälven, Nybackadiket, och Skålbäcken) samt utloppet under provtagningsperioden (2020-2021, Figur I A).

Vill du höra mer om resultaten?

Välkommen till redovisning av projektet av Brian Huser, SLU och Sjörestaurering Sverige AB
Torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 13-15
Plats: Nyeds Hembygdsgård
Presentationen hålls som en del av vattenrådens dag i Värmland.

Flödesmätning i Alstersälven

Flödesmätning i Alstersälven

Fosforkällors bidrag till övergödning i sjöar. Från projektrapporten av Brian Huser, 2022.

Nu får du tillgång till slutrapporten för projektet:

I slutrapporten redovisas resultat av mätningar och modellering, samt förslag på åtgärder och fortsatt arbetet med sjön: Projektrapport_Alstern_slutversion

Vattenrådet tackar alla som deltagit i projektet och hoppas på fortsatt arbete från många olika håll för att nå målet: Sjön Alstern fri från övergödning!

Tidigare nyheter om projektet: Resultat av mätningar 2020

Logotyp LOVA-bidrag

Projektet har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö.