Gapern

Gapern

Solnedgång i Gapern en ljuvlig sommarkväll med en trana som just flyger förbi. Foto: Sara Gustavsson Juni 2020.

Gapern är kontrasternas sjö med många uddar och vikar. Markanvändningen runt sjön är omväxlande. Obebyggda ödsliga uddar kontrasterar mot högexploaterade fritidshusområden och småskaliga jordbruk. Höga skogsklädda kullar varvas med öppna dalar och slätter. På vissa ställen är sjöns stränder svårtillgängliga, medan de på andra ställen gränsar till Filipstadsvägen (rv 63) och andra mindre vägar. Landskapsbildsvärdena skulle dock höjas om en del träd röjdes bort mot rv 63. Hagmarker med höga naturvärden finns vid Svedenäs och N Forsnäs.

I Gapern finns två kommunala badplatser, en nära Killstad vid den västra stranden där simskola bedrivs och en vid sjöns sydöstra hörn vid Örnäs. Gapern utgör en del av kanotleden från Molkom till Vänern och med sina små obebyggda öar är den attraktiv för utflykter med den lilla båten. Sjösättningsmöjligheter finns vid en rastplats vid Långviken i sjöns nordligaste del och vid Forsnäs i söder. I närheten av fritidsbebyggelsen vid Hasselbol och Svedenäs finns fina stränder för sol och bad. Trots att de inte ligger alldeles inpå bebyggelsen är det svårt för ”utomstående” att få tillgång till dessa, eftersom bra angöringsoch parkeringsplatser saknas. Andra ställen där tillgängligheten skulle kunna förbättras är Klintarna, Näsudden, Arnäset och Duvenäsudden. Dessa platser är framför allt bra rastställen för kanotister och annat båtfolk, men fanns bättre förbindelse landvägen skulle fler få glädje av de fina strandpartierna. Sjön omfattas av ett fiskevårdsområde och erbjuder bl a ett populärt gösfiske. Flodkräfta och öring finns också i sjön. Vattennivån regleras med amplituden 0,8 meter av dammar nedströms. En mindre mängd sprängämnen har dumpats på Gaperns botten på 1950-talet.

STORLEK

Vattenyta: 21 km2

Maxdjup: 23 m

Höjd över havet: 60,5 m

Referens:
Text från Karlstads kommuns vattenplan 2003

Google karta

Kartan är centrerad på Gapern