Resultat av mätningarna 2020 i Alstern

Brian och Erik utför flödesmätning i Alstern inlopp.

Brian och Erik utför flödesmätning i Alstern inlopp.

Sjön Alstern – resultat av mätningar 2020!

Alstersälvens vattenråd driver i samarbete med Karlstads kommun och Alsterns fiskevårdsområdesförening det LOVA-finansierade projektet Alstern fri från övergödning. Brian Huser, Sjörestaurering Sverige AB presenterade 9 mars resultaten från 2020 års mätningar, se pdf av presentationen här: Alster fri från övergödning – Presentation mars 2021

Vad fick vi för resultat från mätningar 2020?

Brian visar grafer över koncentrationen av fosfor i tillflödena, Alster fri från övergödning – Presentation mars 2021. Halterna av fosfor i Nybacka och Skålbäcken var högre än i Alstersälven, men vi ska komma ihåg att där är flödet större i Alstersälven och den totala belastningen påverkas också av flödet. Brian behöver mer data från Alstern kring luckorna innan han kan beräkna flödena för in- och utloppet i Alstern.

Det ser ut som interbelastningen av fosfor påverkat 2020 främst under sensommar och början av hösten. När sjön skikar sig på sommar  så minskar syrgas i bottenvattnet. Syrgasnivån var noll i augusti, och då fick vi också viss internbelastning av fosfor i sjön. Högst halter var från mätningar i augusti, men halterna var inte jättehöga jämfört med andra uppmätta år i Alstern. Vissa år har det uppmätts 300-400 mg/l i bottenvattnet i augusti. Sjövattnet har skiktat sig senare under våren under 2020, vilket kan ha påverkat.

Hur mycket påverkar vädret resultaten?

Det påverkar vattenkvalitet om det regnar eller inte regnar alls. 2020 var ett lite speciellt år med mindre flöde på sommaren och mer regn på hösten. Vi gör mätningar i projektet Alstern fri från övergödning under två år för att få mer variation och få fler scenarier. Det gör att projektet blir lite mindre väderberoende och vi hoppas få en god variation av väder under åren. Ett år som 2018 bli det bara internbelastning i sjön, när det var ett väldigt torrt år. 2020 var ganska bra år att mäta eftersom det var både ett torrt och ett blött år.

Isperioden på sjön under vintern påverkar också interbelastningen. Dels kan det ske viss interngödning under vintern och hur vintern såg ut påverkar också hur sjön ”beter sig” under vår och sommar. Under vintern 2019-2020 var det inte så mycket is alls på sjön. Nu under vintern 2020-2021 har vi haft is på sjön och det blir spännande att se om det blir en skillnad.

Vad är planen för mätningar 2021?

Under 2021 kommer vi ta vi fler prover, både vattenkemi och flödesmätningar. Modellen som kommer byggas upp av sjön kommer att kalibreras utifrån mätningarna 2021 och sen köras för 2020. Under 2021 ska vi också ta sedimentprovtagning på flera ställen i sjön. Sedimentprovtagning ska vi ta redan första provtagningen 2021. VI börjar provtagningen när isen lossar från sjön.

Hur kan man åtgärda en övergödd sjö?

För att nå ett bra resultat i en övergödd sjö behövs oftast åtgärder för att minska både intern och externbelastningen av fosfor till en sjö. I en vanlig massbalans av fosfor i sjöar finns inte internbelastningen med i beräkningen. I modellen som ska skapas för Alstern utifrån LOVA-projektet kan man dela upp extern och interna belastning av fosfor.

Det kan ta ett par år innan åtgärder ger tydlig effekt i sjön. Förrådet behöver förbrukas. Finns forskning från andra sjöar, men alla sjöar är olika. För Alstern kommer det nog ske ganska snabb förbättring, 4-5 år kanske. Alstern ligger mellan att ha en naturlig nivå och att vara en övergödd sjö, så systemet kan troligtvis gå ganska snabbt att återställa.

Minska externbelastningen -> minskar alger -> minskar sedimentation av alger -> minskar internbelastningen

Hur påverkas fisksammansättningen i sjön övergödningssituationen?

Fisksammansättningen påverkar ganska mycket, genom att fisksammansättningen kan påverka predation på växtplankton och internbelastningen:

  • Bottenlevande fisk kan påverka internbelastningen betydligt. Ta bort bottenlevande fisk får ofta långsiktig och direkt effekt. Ta bort långsiktigt eftersom de kommer tillbaka ganska fort om man inte fortsätta med utfiskning regelbundet. Men den ger en direkt effekt, det är säkert. Efter näringsämnen har minskats till en naturlig nivå kommer reproduktion av karp fiskar att minska, och då blir utfiskning mer hållbar/långsiktigt. Bottenlevande fisk är framförallt karp och braxen.
  • I vissa sjöar har man försökt öka predationen på djurplankton för att minska övergödningen i sjön. Öka predation på djurplankton har dock visat sig inte vara lika långsiktig lösning. Sjön återgår till att vara mer av en övergödd sjö efter några år.
Mätningar Alstern

Mätningar i Alstern 23 april 2020. Brian, Erik och Ruth hjälps åt att ta prover i sjön.

 

När isen släpper påbörjas mätningarna 2021!

Vi i vattenrådet ser fram emot att lära oss mer om övergödning, mer och sjön Alstern och att ta fram åtgärds för Alstern fri från övergödning!

Projektet Alstern fri från övergödning finansernas av LOVA-bidrag. Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Logotyp LOVA-bidrag

/Sofia Hallerbäck för Alsersälvens vattenråd

För mer information om projektet:

Övervakningsplan_Alstern

Alster fri från övergödning – Presentation mars 2021