Borssjön

sikdjup i alstern

Borssjön – kall luft sveper in. Foto: Gustaf Mossberg Augusti 2020

Borssjön präglas av en mycket tilltalande landskapsbild där Nyeds kyrka och hembygdsgård ligger i blickfånget och även utgör en värdefull kulturmiljö. Västra delen gränsar mot Molkoms tätort. I norr och öster ligger öppet jordbrukslandskap med en betad strandäng vid norra stranden och i övrigt omges sjön av skogsklädda höjder. Stränderna runt sjön är otillgängliga för allmänheten både från land och vatten. Våtmarker, tät vegetation och branta stränder begränsar tillgängligheten. Sjön ingår i i ett fiskevårdsområde och används i viss mån för fritidsfiske.

Borssjön har en snabb vattenomsättning med en teoretisk omsättningstid på ca ett halvår. Den var förr en opåverkad sjö med fint öringfiske pga näringsfattigt tillrinningsområde och god omsättning, men har sedan blivit betydligt påverkad.

Sjön är recipient för två industrier med egna reningsanläggningar och får härigenom ta emot utsläpp av bl a metaller. Via Byckelsälven uppströms tar den också emot utgående vatten från Blombacka och Lindfors kommunala reningsverk. Tidigare var sjön recipient för Blombacka bruk, en ytbehandlingsindustri som framför allt orsakat mycket höga halter av bly i Borssjöns sediment samt även förhöjda halter av koppar och zink.

I vattendraget mellan Borssjön och Molkomssjön pågår byggnation av ett nytt vattenkraftverk. I samband med byggnationen öppnas också en fiskväg öppnat upp, vilket förmodligen är första gången sen cirka 1600-talet som vandringsväg återskapas mellan de båda närliggande sjöarna. Borssjön regleras med amplituden 0,6 meter.

STORLEK

Vattenyta: 3,6 km2

Maxdjup: 8 m

Höjd över havet: 70,5 m

Referens:
Text från Karlstads kommuns vattenplan 2003

 

Google karta