Alstern

sikdjup i alstern

Alstern i soluppgången. Foto: Saga Dahlstedt. Förstaplats Alstersälvens

Alstern är den sista sjön i Alstersälvens vattensystem innan Alstersälvens utflöde i Vänern. Den har ett stadsnära läge i ett vackert landskap, kantad av relativt tät permanent- och fritidsbebyggelse. Den östra stranden ingår i Alsterdalens landskapsskyddsområde som utgör ett värdefullt kulturlandskap. Vid Nybacka finns en betad strandäng som en del i kulturmiljön.

Alstern har pekats ut av fiskeriverket som ett nationellt värdefullt vatten. Flodkräfta finns i sjön, eller har åtminstone funnits tidigare. Här finns även ål och ishavsrelikten Mysis relicta. Fiskgjusen använder sjön som fiskevatten. I vattendraget nedströms sjön finns den rödlistade fisken asp, varför Alstern utgör ett potentiellt område för asp om vandringsvägar förbi regleringsdammarna kan ordnas.

Sjön utgör del av en lång kanotled och är ett omtyckt fiskevatten, men vägarna ner till ej ianspråktagen strand är få, och stranden är på många håll vasskantad och otillgänglig för allmänheten. Badmöjligheter finns på några platser vid sjön, men inte någon kommunal badplats. Sjön ingår i ett fiskevårdsområde och främst fiskas gädda, men här bjuds även på ett fint gösfiske samt fiske efter abborre, lake och vitfisk. En sjösättningsramp finns vid den västra stranden.

Alstern är kraftigt övergödningspåverkad. Sjön får bland annat ta emot utsläpp från jordbruk, reningsverk samt ett flertal enskilda avlopp från både fritids- och permanentbostäder i väster och söder. Utbyggnad av kommunalt VA till Edsgatan har påbörjats. Sjön påverkas också av reglering.

STORLEK

Vattenyta: 5,7 km2

Maxdjup: 14 m

Höjd över havet: 51,6 m

RÖDLISTADE ARTER

Fiskar – ål (CR)

Kräftdjur – flodkräfta (CR)

INDIKATORARTER

Fåglar – fiskgjuse

Kräftdjur – Mysis relicta

 

Referens:

Text från Karlstads kommuns naturvårds och friluftsplan.
Till viss del reviderad av Sofia Hallerbäck.

Mätningar och projekt

Alstersälvens vattenråd har ett projekt där vi undersöker övergödningssituationen på djupet – Projektet Alstern fri från övergödning. I projektet undersökning vi både hur påverkan från in- och utflöde av näringsämnen, men också hur mycket interngödning som finns i sjön. Med interngödning innebär om sediment från botten också bidrar med gödning av sjön. För mer information – följ vattenrådet arbete och projekt!

Alstern fri från övergödning

Detta är Alstern_20171129

Recipientprovtagning i Alstern, Gapern, Molkomssjön och Borssjön – 20201125

Mätningar Alstern

Google karta

Kartan är centrerad på Molkomsjön men Du kan zooma in på det avsnitt av Alstersälven Du är intresserad av.