Ta del av vattenrådets truminventering!

Vattenrådet har under en längre tid inventerat vägtrummor för att kartlägga vilka trummor som utgör vandringshinder för vattenlevande djur. Praktikanterna Laila Arnesson och Lisa Schyllert hjälpte vattenrådet med sammanställningen.

Exempel på en vägtrumma som är placerad för högt och därav blir ett vandringshinder.

Truminventering_sammanställd 2023

Trumminventering Alserälvens avrinningsområde Excel förklaring

Truminventering_karta Horssjön-Skjutfält

Truminventering_karta Molkomssjön_Gapern

Truminventering_karta Alstern upd. 2023

Truminventering_karta Acksjön-Mången- Böckeln upd. 2023-04-27

20230413 Fältbesök Råbäcken Alsterälvens vattenråd

Bilder – Fältbesök Acksjön

Du hittar även allt material från inventeringarna i vårt dokumentarkiv: http://alstersalven.se/dokument/ 

Det finns medel att söka för att förbättra vägtrummor för att skydda naturvärden, exempelvis NOKÅS bidrag från Skogsstyrelsen. Här kan du läsa mer om NOKÅS: https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/nokas/

Tillsammans för levande vatten!

MVH

Alstersälvens vattenråd

Redovisning – Alstern fri från övergödning

Vad har vi lärt oss av projektet?

Även om tillförsel av näringsämnen till Alstern har minskat något under de senaste decennierna, når vattenkvaliteten fortfarande inte god status. Sjön lider fortfarande av bland annat låga syrgashalter och algblomningar som är kopplat till övergödning. För att förbättra vattenkvaliteten och nå minst god status enligt vattendirektivet måste tillförsel av näringsämnen till Alstern minskas.

Ett noggrant övervakningsprojekt med avseende på Alsterns vattenkvalitet och näringsbalans inleddes år 2020. Projektet syftade till att undersöka mängden näringsämnen som rinner till Alstern (externbelastning) samt mängden näringsämnen som läcker från sedimentet (internbelastning). Detta för att reda ut vilka källor som bidrar till övergödningen. Projektet var ett samarbete mellan Alsterälvens vattenråd, Karlstads kommun, markägare/lokalt boende personer, SLU, och några miljökonsulter. Vattenflöden och näringsämnen mättes i tre inlopp (Alsterälven, Nybackadiket, och Skålbäcken) samt utloppet under provtagningsperioden (2020-2021, Figur I A).

Vill du höra mer om resultaten?

Välkommen till redovisning av projektet av Brian Huser, SLU och Sjörestaurering Sverige AB
Torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 13-15
Plats: Nyeds Hembygdsgård
Presentationen hålls som en del av vattenrådens dag i Värmland.

Flödesmätning i Alstersälven

Flödesmätning i Alstersälven

Fosforkällors bidrag till övergödning i sjöar. Från projektrapporten av Brian Huser, 2022.

Nu får du tillgång till slutrapporten för projektet:

I slutrapporten redovisas resultat av mätningar och modellering, samt förslag på åtgärder och fortsatt arbetet med sjön: Projektrapport_Alstern_slutversion

Vattenrådet tackar alla som deltagit i projektet och hoppas på fortsatt arbete från många olika håll för att nå målet: Sjön Alstern fri från övergödning!

Tidigare nyheter om projektet: Resultat av mätningar 2020

Logotyp LOVA-bidrag

Projektet har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Fototävling under sommaren 2020!

Vad vi söker är foton, nytagna eller historiska, som är tagna inom Alstersälvens avrinningsområde! 

Vi vill att bilderna på något vis ska visa en sjö eller ett vattendrag i vattenområdet, men du väljer själv tema. Det kan kanske vara ett foto av livet under ytan, naturvärden, historisk bild, landskap, fiske, bad eller kanske en paddlingstur? Antar du utmaningen?

Såhär deltar du i tävlingen:

  • Skicka in max 2 foton till foto@alstersalven.se
  • Skriv vilket vatten som är fotat, ditt namn, din ålder, några ord om bilden och tid (månad och år) då fotot togs.
  • Du ska skickas in bilderna senast 30 augusti 2020 och de ska kunna publiceras framöver av vattenrådet*

Vinnarna vinner är presentkort från Centrum Karlstad, där första pris är ett presentkort med värde 750 kr, andra pris 500 kr och tredje pris 250 kr. Ett presentkort från Centrum Karlstad gäller i över 100 butiker, caféer, restauranger och hotell i centrala Karlstad. Vi tror det finns något för alla!

Vinnare utses i två kategorier:

  • Ungdomar till och med 17 år
  • Vuxna från 18 år

Vinnarna presenteras i samband med Globala Karlstad under vecka 42.

*Alstersälvens vattenråd vill ha rätt att publicera inskickade bilder på vår hemsida, Facebooksida eller presentationer och dokument. Vi hoppas också kunna visa några av bilderna i en utställning framöver. Om det är någon person som syns på bilden behöver vi även den personens samtycke för att bilden ska kunna delta i tävlingen. Observera att om bilden visar ett barn under 16 år bör samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Om vi publicerar bilder kommer vi ange namn på fotografen.

Tävling arrangeras av Alstersälvens vattenråd i samarbete med Karlstads kommun och med finansiering från Vattenmyndigheten i Västerhavet.

Här är inbjudan i pdf format

Här hittar du en till karta över området och mer info om sjöar och vattendrag

Alstersälvens avrinningsområde

Fototävling i Alstersälvens avrinningsområde!

Lycka till!

Projektet Alstern fri från övergödning uppmärksammas!

Artikel i VF