Redovisning – Alstern fri från övergödning

Vad har vi lärt oss av projektet?

Även om tillförsel av näringsämnen till Alstern har minskat något under de senaste decennierna, når vattenkvaliteten fortfarande inte god status. Sjön lider fortfarande av bland annat låga syrgashalter och algblomningar som är kopplat till övergödning. För att förbättra vattenkvaliteten och nå minst god status enligt vattendirektivet måste tillförsel av näringsämnen till Alstern minskas.

Ett noggrant övervakningsprojekt med avseende på Alsterns vattenkvalitet och näringsbalans inleddes år 2020. Projektet syftade till att undersöka mängden näringsämnen som rinner till Alstern (externbelastning) samt mängden näringsämnen som läcker från sedimentet (internbelastning). Detta för att reda ut vilka källor som bidrar till övergödningen. Projektet var ett samarbete mellan Alsterälvens vattenråd, Karlstads kommun, markägare/lokalt boende personer, SLU, och några miljökonsulter. Vattenflöden och näringsämnen mättes i tre inlopp (Alsterälven, Nybackadiket, och Skålbäcken) samt utloppet under provtagningsperioden (2020-2021, Figur I A).

Vill du höra mer om resultaten?

Välkommen till redovisning av projektet av Brian Huser, SLU och Sjörestaurering Sverige AB
Torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 13-15
Plats: Nyeds Hembygdsgård
Presentationen hålls som en del av vattenrådens dag i Värmland.

Flödesmätning i Alstersälven

Flödesmätning i Alstersälven

Fosforkällors bidrag till övergödning i sjöar. Från projektrapporten av Brian Huser, 2022.

Nu får du tillgång till slutrapporten för projektet:

I slutrapporten redovisas resultat av mätningar och modellering, samt förslag på åtgärder och fortsatt arbetet med sjön: Projektrapport_Alstern_slutversion

Vattenrådet tackar alla som deltagit i projektet och hoppas på fortsatt arbete från många olika håll för att nå målet: Sjön Alstern fri från övergödning!

Tidigare nyheter om projektet: Resultat av mätningar 2020

Logotyp LOVA-bidrag

Projektet har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Film: Det glimmande vattnets resa

Det glimmande vattnets resa
– en film om Alstersälvens vattenområde

Följ med på det glimmande vattnets resa – en film om Alstersälvens vattenområde. Filmen finns nu att se här Det glimmande vattnets resa – YouTube

Filmen är producerad av Alstersälvens vattenråd, i samarbete med Karlstads kommun och Helifilm. Projektet har medfinansierats av Havs- och Vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Filmpremiär! Det glimmande vattnets rike – En film om Alstersälvens vattenområde

Ta gärna med släkt och vänner och upptäck en ny sida av vattendragen från Horssjön, Böckelnsjöarna och Mangen i norr, hela vägen ner till utloppet i Vänern vid Alsters Herrgård.

Premiär på Naturum Värmland i Mariebergsskogen, Karlstad

Måndag 18 oktober kl 13.00, därefter rullas kortfilmen på Naturum till och med söndag 23 oktober

Samma vecka kan du på Naturum Värmland också se vår fotoutställning, testa vattenexperiment för barn och lyssna till spännande föredrag. Mer av programmet på Naturum kan du hitta här på karlstad.se/globalakarlstad

Molkomspremiär i Molkoms Folkhögskolas Filmsal

Måndag 25 oktober kl 18.00, 18.20 och kl. 18.40

För att få gott om plats i filmsalen visar vi filmen vid tre tillfällen.

Filmen är cirka 7 min lång och producerad av Helifilm. Projektet och manus har skapats av Alstersälvens vattenråd i samarbete med Karlstads kommun och Helifilm. Projektet har medfinansierats av Havs- och Vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Extra tack till alla statister och markägare som deltagit!

bild från filmen

Nu kan du se vår fotoutställning!

Det glimmande vattnets rike är en utställning med bilder från fototävlingen vi arrangerande under sommaren 2020. Tusen tack till alla fantastiska fotografer för att ni delar era vackra bilder från vattenområdet, en fröjd att se! Också tack till Naturum som hjälp oss med utformningen av utställningen, samt till vattenmyndigheten i Västerhavet som hjälp oss med finansiering.

Varmt välkomna in i det glimmande vattnets rike!

Plats: Naturum Värmland, Mariebergsskogen Karlstad

 

Fotoutställning till och med 19 september!

Gapern

Solnedgång i Gapern en ljuvlig sommarkväll med en trana som just flyger förbi. Foto: Sara Gustavsson Juni 2020.

Alstersälvens fototävling under sommaren 2020 blir en utställning på Naturum från 15 juli* till och med 19 september!
Vi har sett fram emot detta länge och är så glada att snart kunna öppna dörrarna och visa er utställningen.

Varmt välkomna!

* Datumet kan förskjutas om vissa restriktioner gällande begränsningar av antal personer på museet inte lyfts i tid.

Hitta till Naturum: